Verenigingen en lokale politiek, overeenkomsten en verschillen

Een vereniging en een lokale politieke partij. Dat lijken twee totaal verschillende organisatievormen, maar ze hebben meer met elkaar gemeen dan dat je in eerste instantie zou verwachten. Wie kan daar beter over oordelen dan iemand met kennis van beide? Deze blog is gemaakt samen met Petra Scheffers, die zowel raadslid is voor het CDA Westland in de lokale politiek als ambtelijk secretaris bij de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK).

Nieuwsbericht Verenigingen en lokale politiek overeenkomsten en verschillen

Over Petra Scheffers

Petra Scheffers werd tijdens de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart jl. verkozen tot raadslid van een landelijke partij in de lokale politiek van een 100.000+ gemeente. Het is voor het eerst dat ze zitting nam in de raad. Enerzijds was heel veel nieuw, anderzijds zag ze herkenbare processen vanuit haar functie als ambtelijk secretaris bij de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK). 

Gelijksoortige processen tussen lokale politiek en verenigingen

Aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl. gaat een proces vooraf van:

  1. het verkiesbaar stellen;
  2. de campagne voeren;
  3. en in gezamenlijkheid met collega-raadsleden uitvoering geven aan het opgestelde 4-jarige beleidsprogramma.

Waar zitten dan de verschillen en de overeenkomsten? Laten we met het eerste punt beginnen.

1. HET VERKIESBAAR STELLEN

A. Het verkiesbaar stellen in de lokale politiek

De kieslijst wordt door een vertrouwenscommissie opgesteld. Vooraf vinden gesprekken plaats tussen kandidaat en leden van de vertrouwenscommissie. De kieslijst wordt door de leden – ook het CDA Westland is een vereniging – vastgesteld en dit kan betekenen dat een kandidaat hoger of lager op de lijst komt te staan. 

“Het ging er roerig aan toe op die ledenvergadering. Er waren veel stemrondes nodig, omdat een aantal leden een kandidaat op een hogere verkiesbare plaats wilden zetten. De vergadering ging door tot in de kleine uurtjes”, aldus Petra.

B. Het verkiesbaar stellen bij de NVVK, de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde

Binnen de NVVK kan ieder lid kan zich verkiesbaar stellen en vindt er behalve een korte kennismaking vooraf geen selectie plaats. Een zeer democratisch proces volgens de leden van de vereniging. Voor een bestuurlijk proces is de onderlinge verhouding in een team minstens zo belangrijk om gezamenlijk uitvoering te geven aan het beleid van de vereniging.

De overeenkomst is dat beide organisaties een kiesmodel hebben, maar de manier waarop dit gebeurt is anders.

Het verschil bij het verkiesbaar stellen

In de lokale politiek kost het veel meer moeite om je verkiesbaar te stellen, omdat je eerst op de kieslijst moet komen van een vertrouwenscommissie. Bij een vereniging als het NVVK is er geen voorselectie. Er is dus een verschil in het toelaten van het individu om eigenlijk niet herkenbare redenen.

2. CAMPAGNE VOEREN

A. Campagne voeren in de politiek

Het campagneteam coördineert de acties en betrekt iedereen bij het meedenken en meedoen. Het doel is in contact komen met potentiële kiezers, maar uiteraard ook horen wat er bij de achterban leeft. Kortom, zichtbaar zijn! Niet alleen op straat of tijdens bijeenkomsten, want daarmee bereik je maar een deel van de doelgroep. Juist social media gaat een steeds grotere rol spelen om zichtbaar te zijn bij vooral de jongere doelgroep. Politiek speelt zich steeds vaker ook online af. Niet alleen in campagnetijd, ook tijdens en na raadsvergaderingen wordt er druk getwitterd waarbij media, politiek geëngageerde, belanghebbenden, burgers en anderen actief meedoen. 

B. Campagne voeren bij de vereniging

Hier zouden verenigingen iets van kunnen leren, namelijk welke informatie heb ik nodig van mijn leden om te weten wat ze belangrijk vinden?  Ook in de communicatie met leden en om nieuwe leden te werven zou meer gebruikgemaakt kunnen en moeten worden van social media. 

De overeenkomst is dat zowel verenigingen als politieke partijen leden nodig hebben voor hun bestaansrecht.

Het verschil bij campagne voeren

De (lokale)politiek heeft mogelijk een voorsprong als het gaat om het actief betrekken van de achterban in gedachtevorming. Ook kritiek kan rechtstreeks worden geuit, herkenbaar door naam en rugnummers op social media. Iedereen kan en moet zijn standpunt kunnen weergeven. Je zou ook kunnen redeneren dat social media in de campagnevoering bij de lokale politiek logisch is, maar dat voor verenigingen geldt dat ze wel campagne voeren, maar lang niet altijd gebruikmaken van de kracht van social media als je leden hiervoor intensiever zou inzetten. 

3. DE UITVOERING

A. De uitvoering in de politiek

“21 maart ligt alweer ver achter ons en het doel is bereikt, namelijk de grootste partij blijven in de lokale politiek” aldus Petra Scheffers. Inmiddels ligt er een coalitieakkoord dat niet alleen tot stand is gekomen met de inbreng van de gezamenlijke politieke partijen. Ook de wensen van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zijn waar mogelijk meegenomen. In gezamenlijkheid zullen coalitie en oppositie uitvoering geven aan dit akkoord. In gezamenlijkheid werken aan een leefbare woonomgeving, een goed werkklimaat en een florerend verenigingsleven vraagt om een debat op inhoud, niet op de man spelen, maar naar elkaar luisteren en de verschillen respecteren. Politieke verschillen zijn immers van alle tijden en laat die vooral in de overtuigingen zijn op hogere maatschappelijke terreinen. 

B. De uitvoering bij de vereniging

Ook binnen de vereniging zien we een grote maatschappelijke betrokkenheid. Belangrijk is om focus te houden op het einddoel. We zijn verenigd met elkaar om een netwerk te vormen, het debat te voeren dat bijdraagt aan onderlinge inspiratie, elkaar uit te dagen tot het verkennen van opvattingen en te reflecteren op het verbeteren van de eigen werkkwaliteit. 

De uitvoering kent vooral overeenkomsten, omdat mensen het verschil maken!

Bij de uitvoering zijn er misschien niet zulke grote verschillen, maar vooral overeenkomsten. Want, meningsverschillen zijn er altijd. Het gaat om de open en transparante dialoog die streeft naar helderheid en een oplossing, en zeker niet in een oplosbaar dispuut; dit betekent inlevingsvermogen, transparantie en eerlijkheid.

De belangrijkste overeenkomst is dat mensen het verschil maken of het prettig wonen is in een gemeente en een vereniging bruist!

Tot slot

Vanuit CCI Groep willen we Petra Scheffers enorm danken voor het delen van deze informatie uit de praktijk en moedigen we andere klanten aan om dit voorbeeld te volgen. De uitvoering bedenken we samen en we beloven dat je hierdoor net zo zichtbaar wordt als in een campagne.

Doe je mee?

Stuur een e-mail naar minke@ccigroep.nl